หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วนตี๋น
อักษรล้านนา
กวฯรตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[กวนตีน]
ความหมาย

ก.กวนให้โมโห

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วนตี๋น (กวฯรตีนฯ)