หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วนคฺวี
อักษรล้านนา
กวฯรฅีวฯ
เทียบอักษรไทย
[กวนฅวี]
ความหมาย

ก.รบกวน,ทำให้ไม่สงบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วนคฺวี (กวฯรฅีวฯ)