หน้าหลัก
ก๋วงไก๋
กลฯวฯงไกลฯ
[กลวงไกล]

ว.ไกลมาก, ไกลพ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วงไก๋ (กลฯวฯงไกลฯ)