หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วงไก๋
อักษรล้านนา
กลฯวฯงไกลฯ
เทียบอักษรไทย
[กลวงไกล]
ความหมาย

ว.ไกลมาก, ไกลพ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วงไก๋ (กลฯวฯงไกลฯ)