หน้าหลัก
ก๋วงหลืดหลึ้ง
กลฯวฯงหืลฯดหึ้ลฯง
[กลวงหลืดหลึ้ง]

ว.ลักษณะของสิ่งใหญ่ที่กลวงโล่งตลอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วงหลืดหลึ้ง (กลฯวฯงหืลฯดหึ้ลฯง)