หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋บหิ๋ด
อักษรล้านนา
ก฿ปฯหิดฯ
เทียบอักษรไทย
[กบหิด]
ความหมาย

ดู...ก๋บตู้ด

ออกเสียงล้านนา
ก๋บตู้ด
อักษรล้านนา
ก฿ปฯทูด
เทียบอักษรไทย
[กบทูด]
ความหมาย

น.กบที่มีผิวปุ่มปม คล้ายคางคก ไม่มีพิษ อยู่ตามลำห้วย; ก๋บหิ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บหิ๋ด (ก฿ปฯหิดฯ)