หน้าหลัก
ก๋บหิ๋ด
ก฿ปฯหิดฯ
[กบหิด]

ดู...ก๋บตู้ด

ก๋บตู้ด
ก฿ปฯทูด
[กบทูด]

น.กบที่มีผิวปุ่มปม คล้ายคางคก ไม่มีพิษ อยู่ตามลำห้วย; ก๋บหิ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บหิ๋ด (ก฿ปฯหิดฯ)