หน้าหลัก
ก๋บตู้ด
ก฿ปฯทูด
[กบทูด]

น.กบที่มีผิวปุ่มปม คล้ายคางคก ไม่มีพิษ อยู่ตามลำห้วย; ก๋บหิ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บตู้ด (ก฿ปฯทูด)