หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋บตู่
อักษรล้านนา
ก฿ปฯตู่
เทียบอักษรไทย
[กบตู่]
ความหมาย

น.คางคก; คังคาก,คาง คาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บตู่ (ก฿ปฯตู่)