หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋บกิ๋นเดือน
อักษรล้านนา
ก฿ปฯกินฯเดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[กบกินเดือน]
ความหมาย

น.ราหูอมจันทร์/จันทรคราส/จันทรุปราคา; ก๋บตือเดือน,จั๋กคาดตือเดือน ก็ว่า; ดู...จั๋กคาดตือเดือน

ออกเสียงล้านนา
จั๋กคาดตือเดือน
อักษรล้านนา
จักฯฅาดฯทืเดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[จักฅาดทือเดือน]
ความหมาย

น.จันทรุปราคา/จันทรคราส/ราหูอมจันทร์ - ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลกโคจรอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ในแนวเดียวกัน ทำให้เงาของโลกบดบังดวงจันทร์ไปบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลากลางคืน; ก๋บกิ๋นเดือน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บกิ๋นเดือน (ก฿ปฯกินฯเดิอฯร)