หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋นไม้
อักษรล้านนา
ก฿นฯไม้
เทียบอักษรไทย
[โกนไม้]
ความหมาย

น.โพรงไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋นไม้ (ก฿นฯไม้)