หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋น
อักษรล้านนา
ก฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[กน]
ความหมาย

น.โพรง - ช่องที่กลวงเข้าไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ก๋นไม้ - โพรงไม้, โก๋นเผิ้ง - ช่องที่ผึ้งเข้าไปทำรัง; โก๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋น (ก฿นฯ)