หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ดคอ
อักษรล้านนา
กดฯ฿ฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[กดฅอ]
ความหมาย

ก.กดคอลง (นิยมใช้เต็๋กคอ มากกว่า)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ดคอ (กดฯ฿ฅํอฯ)