หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ฏก้า
อักษรล้านนา
กฏฯ฿ค่าฯ
เทียบอักษรไทย
[กฏค่า]
ความหมาย

ก.กำหนดราคา,ตีราคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ฏก้า (กฏฯ฿ค่าฯ)