หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ฏ
อักษรล้านนา
ก฿ฏฯ
เทียบอักษรไทย
[กฏ]
ความหมาย

กฏ - ก.กำหนดไว้เป็นหลักฐาน,ตราไว้,ข้อกำหนด,ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติต่างๆ เช่น กฎหมาย กฎแห่งกรรม ฯลฯ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ฏ (ก฿ฏฯ)