หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ฎหมาย
อักษรล้านนา
ก฿ฏฯหมฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[กฎหมาย]
ความหมาย

น.กฎหมาย-บทบัญญัติที่ผู้มีอำนาจสูงสุดตราขึ้นเพื่อใช้ในการปกครองบ้านเมือง และกำหนดโทษไว้สำหรับผู้ฝ่าฝืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ฎหมาย (ก฿ฏฯหมฯายฯ)