หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋ง
อักษรล้านนา
ก฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กง]
ความหมาย

น๑. เครื่องยิง มีหลายอย่าง เช่น ก๋งก๋อน ก๋งดีดฝ้าย ก๋งธนู ก๋งสะติ๊ก น๒.พืชล้มลุกชนิดหนึ่งขึ้นตามป่า เรียก ต้นก๋ง หรือ หย้าก๋ง ใช้ก้านของดอกตากแห้งทำไม้กวาด

(English) Bow

(nou) a knot with two loops and loose ends; used to tie shoelaces (nou) a slightly curved piece of resilient wood with taut horsehair strands; used in playing certain stringed instruments (nou) front part of a vessel or aircraft (nou) a weapon for shooting arrows, composed of a curved piece of resilient wood with a taut cord to propel the arrow (nou) something curved in shape (nou) bending the head or body or knee as a sign of reverence or submission or shame or greeting (nou) an appearance by actors or performers at the end of the concert or play in order to acknowledge the applause of the audience (nou) a decorative interlacing of ribbons (nou) a stroke with a curved piece of wood with taut horsehair strands that is used in playing stringed instruments(vrb) bend one's knee or body, or lower one's head (vrb) yield to another's wish or opinion (vrb) bend the head or the upper part of the body in a gesture of respect or greeting (vrb) bend one's back forward from the waist on down (vrb) play on a string instrument with a bow

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ง (ก฿งฯ)