หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ง
อักษรล้านนา
ก฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กง]
ความหมาย

น๑. เครื่องยิง มีหลายอย่าง เช่น ก๋งก๋อน ก๋งดีดฝ้าย ก๋งธนู ก๋งสะติ๊ก น๒.พืชล้มลุกชนิดหนึ่งขึ้นตามป่า เรียก ต้นก๋ง หรือ หย้าก๋ง ใช้ก้านของดอกตากแห้งทำไม้กวาด

(English) Bow

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ง (ก฿งฯ)