หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋กไม้
อักษรล้านนา
ก฿กฯไม้
เทียบอักษรไทย
[กกไม้]
ความหมาย

น.โคนต้นไม้ ก.ตัดไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋กไม้ (ก฿กฯไม้)