หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋กหง๋ก
อักษรล้านนา
ก฿กฯห฿งฯก
เทียบอักษรไทย
[กกหงก]
ความหมาย

ดู...ก๊กงก

ออกเสียงล้านนา
ก๊กงก
อักษรล้านนา
ค฿กฯง฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[คกงก]
ความหมาย

ว.ทนโท่,อยู่กับที่,ไม่เคลื่อนไหว เช่น นั่งก๊กงก - นั่งโทนโท่,นั่งเฉยๆ; ก๋กหง๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋กหง๋ก (ก฿กฯห฿งฯก)