หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋กปุ๋ด
อักษรล้านนา
ก฿กฯปุด
เทียบอักษรไทย
[กกปุด]
ความหมาย

ก.ตัดให้ขาดจากกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋กปุ๋ด (ก฿กฯปุด)