หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋กด๋ก
อักษรล้านนา
ก฿กฯด฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[กกดก]
ความหมาย

ว.เผยอขึ้น, กระดกขึ้น, ยื่นออกมา,ยกขึ้นเช่น หมายกหางก๋กด๋ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋กด๋ก (ก฿กฯด฿กฯ)