หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊ำจูอุ๋ดหนุน
อักษรล้านนา
คำฯชูอุดหุนฯร
เทียบอักษรไทย
[ค้ำชูอุดหนุน]
ความหมาย

ก.ค้ำชูอุดหนุน - เจือจุน,พยุงให้ดีขึ้นสูงขึ้น,สนับสนุนให้เจริญขึ้น,อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ำจูอุ๋ดหนุน (คำฯชูอุดหุนฯร)