หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าว
อักษรล้านนา
ค้าฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าว]
ความหมาย

ก.งัดขึ้นด้วยกำลัง,ดีดขึ้นด้วยคานดีด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าว (ค้าฯวฯ)