หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าลูกกุย
อักษรล้านนา
ค้าฯลูกคุยฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าลูกคุย]
ความหมาย

ก.ชกมวยเป็นอาชีพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าลูกกุย (ค้าฯลูกคุยฯ)