หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าน
อักษรล้านนา
ค้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าน]
ความหมาย

ก.แพ้,พ่ายแพ้,สู้ไม่ได้,ไม่ชนะ; (สำหรับ ชนะ ล้านน้า ว่า แป๊; ดู...แป๊)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าน (ค้าฯนฯ)