หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าจิ๊นควาย
อักษรล้านนา
ค้าฯชิ้นฯฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าชิ้นฅวาย]
ความหมาย

ก.ขายเนื้อควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าจิ๊นควาย (ค้าฯชิ้นฯฅวฯายฯ)