หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าจิ๊น
อักษรล้านนา
ค้าฯชิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าชิ้น]
ความหมาย

ก.ขายเนื้อสัตว์ โดยปกติจิ้น หมายถึงเนื้อสัตว์ต่างๆ โดยระบุชื่อของสัตว์นั้นๆ เช่น จิ๊นงัว - เนื้อวัว,จิ๊นหมู - เนื้อหมู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าจิ๊น (ค้าฯชิ้นฯ)