หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างเฟือง
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯเฟิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ค้างเฟือง]
ความหมาย

น.โรงหรือที่สำหรับเก็บฟางข้าว มีหลังคากันแดดกันฝน และเปิดโล่งทั้งสี่ด้านเพื่อระบายอากาศง่ายต่อการเก็บหรือนำไปใช้; เล้าเฟือง,ฮ้านเฟือง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างเฟือง (ค้าฯงฯเฟิอฯง)