หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างัว
อักษรล้านนา
ค้าฯง฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้างัว]
ความหมาย

ก.ค้าวัว - ขายวัวที่ยังมีชีวิต: ถ้าขายเนื้อวัว เรียก ก๊าจิ๊นงัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างัว (ค้าฯง฿วฯ)