หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊างอีดฝ้าย
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯอีดฯฝ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้างอีดฝ้าย]
ความหมาย

น.เครื่องหีบฝ้าย - ใช้สำหรับหนีบปุยฝ้ายเพื่อเอาเมล็ดออก; อีด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างอีดฝ้าย (ค้าฯงฯอีดฯฝ้ายฯ)