หน้าหลัก
ก๊างอีดฝ้าย
ค้าฯงฯอีดฯฝ้ายฯ
[ค้างอีดฝ้าย]

น.เครื่องหีบฝ้าย - ใช้สำหรับหนีบปุยฝ้ายเพื่อเอาเมล็ดออก; อีด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างอีดฝ้าย (ค้าฯงฯอีดฯฝ้ายฯ)