หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊างบนป๋ายไม้
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯบ฿นฯปลฯายฯไม้
เทียบอักษรไทย
[ค้างบนปลายไม้]
ความหมาย

ก.ค้างอยู่บนยอดไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างบนป๋ายไม้ (ค้าฯงฯบ฿นฯปลฯายฯไม้)