หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊างต๋อง
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯตอฯง
เทียบอักษรไทย
[ค้างตอง]
ความหมาย

น.ที่สำหรับเก็บตับใบต๋องตึง (ตับใบพลวง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊างต๋อง (ค้าฯงฯตอฯง)