หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าง
อักษรล้านนา
ค้าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้าง]
ความหมาย

น.ที่ตั้ง,ที่เกาะ,ไม้หลักหรือร้านสำหรับยึดอาศัย. ก.แขวนอยู่,ห้อยอยู่,เหลือไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าง (ค้าฯงฯ)