หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊าก้อม
อักษรล้านนา
ค้าฯก้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ค้าก้อม]
ความหมาย

ก.ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ,ขายของเร่,หาบเร่. ก๊าย่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊าก้อม (ค้าฯก้อฯม)