หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊า
อักษรล้านนา
ค้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้า]
ความหมาย

ก.ค้า - ซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือบริการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊า (ค้าฯ)