หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊ะ,คะ
อักษรล้านนา
ค,ระฯค
เทียบอักษรไทย
[ค,คร]
ความหมาย

ค (ออกเสียงก๊ะ) เป็นอักษรต่ำเทียบกับ "ค" ของอักษรไทย "ค" ใช้เป็นทั้งพยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวตาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ะ,คะ (ค,ระฯค)