หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊ะนะ
อักษรล้านนา
คณะ
เทียบอักษรไทย
[คณะ]
ความหมาย

น.พวก, หมู่, เหล่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ะนะ (คณะ)