หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊ะ - คะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ค]
ความหมาย

8 (ออกเสียงก๊ะ) เป็นอักษรต่ำเทียบ "ค" ของอักษรไทย "8" ใช้เป็นทั้งพยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวตาม การเขียนคำล้านนามักสับสนกันระหว่าง ก กับ ค คำศัพท์ในหมวดนี้ที่ออกเสียง ก๊ะ ได้จัดไว้ในหมวด ก-ก แล้ว เช่น คาถา-คาฯถา ออกเสียงเป็น กาถา ส่วน ค ที่ออกเสียง คะ จะอยู่ในรูปของ ฯระฯค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ะ - คะ (ค)