หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊องฮาว
อักษรล้านนา
ค้อฯงราวฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้องราว]
ความหมาย

น.ฆ้องราว; ดู...ก๊องฮาง

ออกเสียงล้านนา
ก๊องฮาง
อักษรล้านนา
ค้อฯงรางฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้องราง]
ความหมาย

น.ฆ้องชุด - ฆ้องที่มีหลายขนาดแขวนเรียงกัน ใช้ไม้ตีทำเป็นแกนร่วมกัน เมื่อโยกแกนนั้นไม้จะตีฆ้องพร้อมกันทุกใบ; ก๊องฮาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊องฮาว (ค้อฯงราวฯ)