หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๊อกไข่
อักษรล้านนา
คัอฯกไข่
เทียบอักษรไทย
[ค็อกไข่]
ความหมาย

ก.ต่อยไข่ - เคาะไข่ให้แตกเพื่อปรุงอาหาร; ต๊อกไข่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊อกไข่ (คัอฯกไข่)