หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊มโก๊ะโงะ
อักษรล้านนา
ค้฿มฯโค฿ะโง฿ะ
เทียบอักษรไทย
[ค้มโคะโงะ]
ความหมาย

ก.ลักษณะของคนหรือสัตว์ที่ยืนก้มหน้าแบบเซื่องซึม; ง้มโก๊ะโงะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊มโก๊ะโงะ (ค้฿มฯโค฿ะโง฿ะ)