หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊ดโหง้งก๊ดหง้าง
อักษรล้านนา
ค฿ดฯโห้฿งฯงค฿ดฯห้งฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[คดโหง้งคดหง้าง]
ความหมาย

ดู...ก๊ดหง้องก๊ดแหง้ง

ออกเสียงล้านนา
ก๊ดหง้องก๊ดแหง้ง
อักษรล้านนา
ค฿ดฯห้งฯอฯงค฿ดฯแห้งฯง
เทียบอักษรไทย
[คดหง้องคดแหง้ง]
ความหมาย

ว.งอไปมา ใช้กับของสิ่งเล็ก ถ้าสิ่งใหญ่ใช้ ก๊ดโหง้งก๊ดหง้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ดโหง้งก๊ดหง้าง (ค฿ดฯโห้฿งฯงค฿ดฯห้งฯางฯ)