หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊ดเกี๊ยว
อักษรล้านนา
ค฿ดฯค้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[คดเคี้ยว]
ความหมาย

ว.คดเคี้ยว - วนเวียนไปมา เช่น หนตางก๊ดเกี๊ยว - ถนนคดเคี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ดเกี๊ยว (ค฿ดฯค้ยฯว)