หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๊ง
อักษรล้านนา
ค้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ค้ง]
ความหมาย

น.หน่วยตวงเหล้าตามวิธีประเพณี ๑ ก๊ง เท่ากับ ๕๐ มิลลิลิตร (มล.); ตอง ก็ว่า ก.ดื่ม(ใช้แก่เหล้า) เช่น ก๊งเหล้า ๓ ตอง; ดู...ตองเหล้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๊ง (ค้฿งฯ)