หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้ายียะ
อักษรล้านนา
ก้ลฯาเยยฯะ
เทียบอักษรไทย
[กล้าเยียะ]
ความหมาย

ก.กล้าทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าเยียะ (ก้ลฯาเยยฯะ)