หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าหลั๋กก้าต๋อ
อักษรล้านนา
ค่าหัลฯกค่าฯตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าหลักค่าตอ]
ความหมาย

ดู...ก้าต๋อ

ออกเสียงล้านนา
ก้าต๋อ
อักษรล้านนา
ค่าฯตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าตอ]
ความหมาย

น.ค่าสัมปทานป่าไม้; ก้าหลั๋กก้าต๋อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าหลั๋กก้าต๋อ (ค่าหัลฯกค่าฯตํอฯ)