หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าวล่วง
อักษรล้านนา
ก้าวฯล่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ก้าวล่วง]
ความหมาย

ก.ฝ่าฝืน,ล่วงพ้น,เลยเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าวล่วง (ก้าวฯล่วฯง)