หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้าว
อักษรล้านนา
ก้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้าว]
ความหมาย

ก.ยกเท้าย่างไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าว (ก้าวฯ)