หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้ายาก
อักษรล้านนา
ค่าฯยากฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่ายาก]
ความหมาย

น.ค่าป่วยการ,ค่าสมนาคุณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้ายาก (ค่าฯยากฯ)