หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้ายง่าว
อักษรล้านนา
ค่าฯยฯง่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่ายง่าว]
ความหมาย

ก.เบื่อหน่ายเป็นที่สุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้ายง่าว (ค่าฯยฯง่าวฯ)