หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้ามือ
อักษรล้านนา
ค่าฯมื
เทียบอักษรไทย
[ค่ามือ]
ความหมาย

น.ค่าจ้างในการทำงาน; ก้าแฮง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้ามือ (ค่าฯมื)