หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้าม
อักษรล้านนา
ค่าฯมฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าม]
ความหมาย

น.สะโพก; นิยมใช้ ตะก้ามหรือ ต๋าก้าม มากกว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าม (ค่าฯมฯ)